Protestantse kerken in Alblasserdam

In Alblasserdam vormen de wijkgemeenten Grote kerk, Ichthuskerk en Ontmoetingskerk samen van oudsher de Hervormde Gemeente Alblasserdam. Met de Havenkerk (Gereformeerde kerk) is een intensieve samenwerking om tot de Protestantse Gemeente Alblasserdam (PGA) te komen. Binnen de Protestantse kerk is er ook een Vrijzinnige gemeente in Alblasserdam, de Elthetokerk.

Diaconie
Collectemunten
ANBI
Andere PKN kerken in Alblasserdam Havenkerk (vergaande samenwerking)
Elthetokerk

Terug

ANBI

Per 1 januari 2014 moeten Algemeen Nut Beogende Instellingen transparant online zijn: voor iedereen moet te controleren zijn wat doel en beleid is van deze instellingen, wie de bestuursleden zijn en hoe zij worden beloond. Ook moeten jaarverslag en jaarrekening online worden gepubliceerd.

 • Vanaf 1 januari 2014 moeten stichtingen en verenigingen aan de nieuwe regels voldoen.
 • Vanaf 1 januari 2016 moeten ook kerkgenootschappen zoals de Protestantse Kerk Nederland met haar gemeenten, diaconieën en classis aan de nieuwe regels voldoen.

HERVORMDE GEMEENTE ALBLASSERDAM
RSIN (fiscaal nummer): 802758198

Contactadres

Rietgors 46
2953 GB Alblasserdam
078-6913394
ak@pknalblasserdam.nl
www.pknalblasserdam.nl

Algemeen

De Hervormde Gemeente te Alblasserdam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Alblasserdam.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van de drie wijkgemeenten uit deze gemeente.

In onze gemeente telt de Algemene Kerkenraad twaalf leden.

Het moderamen van de Algemene Kerkenraad bestaat uit drie leden: een preses, assessor en scriba. Het moderamen wordt ieder kalenderjaar uit en door de vergadering gekozen.

De twaalf leden van de Algemene Kerkenraad worden uit en door de vergaderingen van de drie wijkkerkenraden gekozen. Uit elke wijkgemeente de predikant, een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken.

De Algemene Kerkenraad heeft de eindverantwoordelijkheid over de onder zijn bestuur behorende organen van bijstand.

Naast de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters zijn dit de Commissie voor godsdienstonderwijs op de openbare scholen en de identiteitscommissie “De Waard”.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

Zoals al is vermeld, is de Algemene Kerkenraad eindverantwoordelijk. Dit komt tot uitdrukking in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het aantal kerkrentmeesters per wijk is vier, de twaalf kerkrentmeesters vormen samen het College van Kerkrentmeesters.

Het dagelijks bestuur van het College van Kerkrentmeesters bestaat uit drie leden: een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal
college voor de behandeling van beheerszaken.(Ordinantie 11, art. 8).

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Via de volgende link vindt u het beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters:
Beleidsplan CvK

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Activiteiten

De Algemene Kerkenraad heeft de eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Een opsomming van de activiteiten van de verschillende wijkgemeenten vindt u via onderstaande links:

Wijkgemeente I - Grotekerk
Wijkgemeente II - Ichthuskerk
Wijkgemeente III - Ontmoetingskerk

Financiële verantwoording

 1. Voorgenomen bestedingen
  De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht hieronder is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 2. Verkorte staat van baten en lasten
  Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

  De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. Klik op onderstaande link om de begroting en staat van baten en lasten in te zien:

  Staat van baten en lasten
 3. Toelichting

  Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

  Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

  Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

  Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

  Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

  Onder overige lasten zijn o.a. opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

DIACONIE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE ALBLASSERDAM
RSIN (fiscaal nummer): 824109235

Contactadres:

Vondellaans 5
2951 TN Alblasserdam
diaconie@pknalblasserdam.nl
www.pknalblasserdam.nl

Algemeen

De Hervormde gemeente te Alblasserdam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Alblasserdam.

Bestuurssamenstelling

Het College van diakenen telt 16 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de algemene kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Beloningsbeleid

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

De activiteiten van het College van Diakenen vindt u via de volgende link:
http://pknalblasserdam.nl/index.php/diaconie

Financiële verantwoording

 1. Voorgenomen bestedingen
  De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht hieronder is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 2. Verkorte staat van baten en lasten
  Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

  De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. Klik op onderstaande link om de begroting en staat van baten en lasten in te zien:

  Staat van baten en lasten
 3. Toelichting

  Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

  Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

  Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

  Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

  Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

  Onder overige lasten zijn o.a. opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.