PKN Alblasserdam

Diaconie

Bekijk hier informatie over onze diaconie

Diaconie

Contact: diaconie@kerkenpad.nl

NL40 RABO 0149 553 838 – t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Alblasserdam

Het credo van de diaconie is: ‘Helpen waar geen helper is’.

Dit wordt als volgt verwoord in de Kerkorde van de PKN: De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

In het beleidsplan van de diaconie zijn kernbegrippen in het diaconaat, taken van een diaken, diaconale aandachtgebieden en doelstellingen nader omschreven.

Beleidsplan Diaconie.pdf 638.2 KB
Postadres: 

Diaconie Protestantse Gemeente Alblasserdam, Postbus 142, 2950 AC Alblasserdam

College van diakenen

Binnen de Protestantse Gemeente Alblasserdam (PGA) kennen we het College van Diakenen als een centraal orgaan, bestaande uit circa vijftien diakenen, uit elke wijk vijf of zes. Naast de kerntaken van de diaken, genoemd in de kerkorde, kennen we in ons College van Diakenen ook de volgende taken:  

  • Onderhouden van contacten met gemeentelijke hulpinstanties zoals Schuldhulpmaatje, SWA, voedselbank, kledingbank, enz.. 
  • Betrokkenheid via de jeugddiakenen bij het jeugddiakonaat binnen de  gemeenten. 
  • Het invullen van hulpvragen uit de eigen wijkgemeenten via de Diaconale Hulpdienst 
  • Deelname aan het Diaconaal Platform Alblasserdam 
  • Vakantiebemiddeling voor langdurig zieken en voor hen die zich moeilijk bewegen. 
  • Bemiddeling voor een verblijf in ‘De Herberg’ of gastopvang. 
  • Het begeleiden en aansturen van HVD–medewerkers.  

E-mail: diaconie@kerkenpad.nl 


Rekeningnummer 

IBAN: NL40 RABO 0149 5538 38, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Alblasserdam (p/a Postbus 142, 2950 AC Alblasserdam).  

HipHelpt

Alblasserdam brengt mensen samen. Mensen die hulp nodig hebben en geen beroep kunnen doen op een eigen sociaal netwerk én mensen uit de kerken die betrokken willen zijn bij hun medemens en hulp willen bieden bij het leven van alledag. HipHelpt biedt kerken en vrijwilligers de instrumenten om hulp te bieden. Iedereen heeft weleens hulp nodig. HipHelpt biedt uitkomst wanneer iemand: 

  • zelfstandig woont en geen vrienden, familie of kennissen heeft die kunnen helpen;   
  • niet voldoende financiële middelen heeft om praktische hulp in te kopen. 

Hulp vragen kan via www.hiphelpt.nl.   

Ook de diaconie van de PGA neemt, samen met een aantal andere kerken in Alblasserdam, deel aan dit project. Wilt u op een praktische manier wat laten zien van Gods liefde en een helpende hand bieden aan mensen in uw buurt? Meld u dan aan als hulpbieder. Dat kan via de website www.hiphelpt.nl/alblasserdam. Zo werken we samen aan een zichtbare kerk in de samenleving. Helpt u mee?  

Contactpersoon voor meer informatie of opgave: diaken Matthijs van den Berg, tel 0651766252 of mailen naar matthijsvandenberg.grotekerk@gmail.com

ANBI en RSIN-nummer

Per 1 januari 2014 moeten Algemeen Nut Beogende Instellingen transparant online zijn: voor iedereen moet te controleren zijn wat doel en beleid is van deze instellingen, wie de bestuursleden zijn en hoe zij worden beloond. Ook moeten jaarverslag en jaarrekening online worden gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2014 moeten stichtingen en verenigingen aan de nieuwe regels voldoen.

Vanaf 1 januari 2016 moeten ook kerkgenootschappen zoals de Protestantse Kerk Nederland met haar gemeenten, diaconieën en classis aan de nieuwe regels

RSIN: 826093498

Naam: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Alblasserdam

Publicatie jaarrekening:
ANBI 2021 publicatie Diaconie PGA website v.pdf 2.05 MB

© 2022 PKN Alblasserdam — Gebouwd door Qubiqx