PKN Alblasserdam

Kerkbeheer

College van Kerkrentmeesters

Kerkbeheer

College van Kerkrentmeesters (CVK)

Het aantal kerkrentmeesters per wijkgemeente is vier, de twaalf kerkrentmeesters vormen samen het College van kerkrentmeesters. 

De adressering van stukken bestemd voor het College is: College van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Alblasserdam, 

Overige telefoonnummers en e-mailadressen: 

Gemeenteleden worden verzocht mutaties (geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing) aan de scriba of de ledenadministratie door te geven. 

Rekeningnummers 

NL89 RABO 0373 7148 15 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Alblasserdam inzake Kerkbalans (kerkelijke bijdrage) 

NL04 RABO 0373 7147 93 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Alblasserdam inzake Oogstcollecte 

NL14 RABO 0373 7148 07 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Alblasserdam inzake Solidariteitskas 

NL67 RABO 0373 7148 23 t.n.v. Collectemunten Protestantse Gemeente Alblasserdam 

NL26 RABO 0373 7147 85 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Alblasserdam (algemene betalingen) 

NL64 RABO 0150 8246 88 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Alblasserdam (algemene betalingen) 

Geldwerving 

Naast de collecten in de kerkdiensten is de belangrijkste bron van kerkelijke inkomsten de kerkelijke bijdrage. In samenwerking met vijf andere landelijke kerkgenootschappen wordt elk jaar, onder auspiciën van de interkerkelijke commissie geldwerving, in de maand januari een actie gehouden, ondersteund door pers, radio en tv. Deze actie draagt de naam ‘Kerkbalans’. Tevens is het in onze gemeente de gewoonte om in september een inzameling voor de Oogstcollecte te houden. Bijdragen voor de kerk kunnen worden overgemaakt op de eerder vermelde bankrekeningnummers, met vermelding van het doel van de bijdrage. 

ANBI

Per 1 januari 2014 moeten Algemeen Nut Beogende Instellingen transparant online zijn: voor iedereen moet te controleren zijn wat doel en beleid is van deze instellingen, wie de bestuursleden zijn en hoe zij worden beloond. Ook moeten jaarverslag en jaarrekening online worden gepubliceerd.

Vanaf 1 januari 2014 moeten stichtingen en verenigingen aan de nieuwe regels voldoen.

Vanaf 1 januari 2016 moeten ook kerkgenootschappen zoals de Protestantse Kerk Nederland met haar gemeenten, diaconieën en classis aan de nieuwe regels voldoen.


Kerkbeheer
RSIN: 825849263
Naam: Protestantse Gemeente Alblasserdam

Diaconie
RSIN: 826093498
Naam: Diaconie van de Protestantse Gemeente Alblasserdam

Rekening van baten en lasten over 2021 (2020)
220629 Rekening Baten & Lasten PGA-ANBI.pdf 55.14 KB


© 2022 PKN Alblasserdam — Gebouwd door Qubiqx